710204 Physikalisch-chemisches Praktikum für Fortgeschrittene (in 2 Gruppen)(C8)

summer semester 2006 | Last update: 12.07.2006 Place course on memo list
710204
Physikalisch-chemisches Praktikum für Fortgeschrittene (in 2 Gruppen)(C8)
PR 4
Block
not applicable
not applicable
Beginn: 19. 5. 2006, 14.00 Uhr, SR 5.Stock
Mo-Fr 14.00-18.00 Block 2.SH