608522 DaZ

winter semester 2016/2017 | Last update: 21.02.2017 Place course on memo list
608522
DaZ
VU 1
5
every 2 weeks
each semester
German
not applicable
07.10.2016
Group 0
Date Time Location
Fri 2016-10-07
10.00 - 11.30 40801 SR 40801 SR Barrier-free Vorbesprechung; Verteilung der Praktikumsplätze
Fri 2016-10-14
10.00 - 12.15 40801 SR 40801 SR Barrier-free
Fri 2016-11-04
10.00 - 12.15 40801 SR 40801 SR Barrier-free
Fri 2016-11-18
10.00 - 12.15 40801 SR 40801 SR Barrier-free
Fri 2016-12-02
10.00 - 12.15 40801 SR 40801 SR Barrier-free
Fri 2017-01-27
10.00 - 10.45 40801 SR 40801 SR Barrier-free