910640 KU/3 ANMELDUNG: Akute Trauma- und Notfallpädagogik im Bildungskontext - WS 2020/21

summer semester 2020 | Last update: 02.06.2020 Place course on memo list
910640
ANMELDUNG: Akute Trauma- und Notfallpädagogik im Bildungskontext - WS 2020/21
KU 3
8
Block
not applicable
German
not applicable
13.11.2020
Group Booking period
910640-0 2020-05-04 13:00 - 2020-09-01 23:59
Andreatta M., Unterluggauer K.